skip to Main Content
| 06 - 116 280 66

Happy Life Fysiotherapie en Coaching gaat voorzichtig om met uw privacy.

Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen, worden er een aantal kernwaarden gehanteerd:

Informeren – Om u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom er persoonsgegevens worden verwerken. Zoals deze privacyverklaring.

Verzameling beperken – Verzameling van persoonsgegevens blijft beperkt tot datgene wat echt nodig is.
Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Persoonsgegevens worden niet uit handen gegeven zonder uitdrukkelijke toestemming voor commerciële mailings.

Beveiligen – Er worden passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

Recht van inzage en correctie – U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe deze kernwaarden in de praktijk worden gebracht om uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Verzameling persoonsgegevens
Meld u zich aan voor fysiotherapeutische behandelingen. Dan ben ik verplicht om een dossier omtrent uw behandeling aan te maken. In het fysiotherapeutisch dossier worden gegevens over uw gezondheid, uitgevoerde verrichtingen en andere gegevens die belangrijk zijn voor goede hulpverlening vast gelegd. Doel van het vastleggen van de gegevens is om te zorgen dat u de juiste fysiotherapeutische zorg krijgt, om te kunnen evalueren of er verbetering is.

De gegevens die in uw fysiotherapeutische dossier worden vastgelegd zijn o.a.:
Naam
Adres
BSN
Geboorte datum
Naam huisarts
Medische gegevens zoals huidige klachten, beloop maar ook co-morbiditeit, medicatie gebruik
Welke fysiotherapeutische behandeling er wordt uitgevoerd, resultaten uit o.a. de meetinstrumenten maar ook in de journaals wordt vermeld hoe het gaat.
Verwijzingen worden ingescant en aan uw dossier gekoppeld.
Brieven van en naar andere zorgverleners worden aan uw dossier gekoppeld.
Verzekeringsgevens worden aan uw gegevens gekoppeld voor declaratie van uw behandelingen.

Doel vastleggen gegevens

Doel van het vastleggen van de gegevens is om te zorgen dat u de juiste fysiotherapeutische zorg krijgt. De zorg die u krijgt te kunnen evalueren en/of eventueel uw behandelplan bij te kunnen stellen.

Bewaartermijn
Voor de gegevens in uw dossier geld een wettelijk bewaartermijn van 15 jaar.

Hoe wordt er gezorgd dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen?
Om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn opgeslagen:
Er worden geen gegevens op de computer alleen in de beveiligde omgeving,
Ik werk met Fysiomanager voor de dossier vorming. Door het gebruik maken van Fysiomanager staan uw gegevens in een beveiligde cloud. Fysiomanager heeft medewerkers die controleren op datalekken en verantwoordelijk zijn dat uw gegevens veilig worden bewaard.

Declaratie worden indien u verzekerd bent voor fysiotherapie aangeleverd naar de zorgverzekeraar. Indien u niet verzekerd bent dan ontvangt u per email uw factuur de facturen worden gemaakt in facturatie programma.

Mocht er onverhoopt een datalek zijn dan wordt u per mail op de hoogte gebracht dat er mogelijk gegegevens zijn gelekt.

Rechten
U mag ten alle tijden u gegevens inzien die zijn opgeslagen in uw dossier. Gegevens verstrekken aan andere betrokken zorgverleners gebeurt alleen met uw toestemming.

Geen fysiotherapie maar 1 van de andere producten?
Indien u niet voor fysiotherapie of geriatrie fysiotherapie komt worden er ook een aantal gegevens opgenomen zoals naam, adres, geboorte datum, bsn beveiligd opgeslagen in fysiomanager.

Privacybeleid
Happy Life Fysiotherapie & Coaching gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk uw behandeling, het agenderen van afspraken en het declareren ervan. Ik vraag u om toestemming voor het opslaan van persoonsgegevens, na het informeren van het doel van dataopslag.

Ik deel geen patiëntengegevens met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is.
De patiëntengegevens worden niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens en houden met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden.

Ik informeer de patiënten indien er een bijzondere handelingen met de persoonsgegevens worden verricht.

Toelichting op privacy beleid
Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, kan bijvoorbeeld een waarnemer, als deze uw behandeling overneemt bij uw gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Uw gegevens kunnen, geanonimiseerd, met uw toestemming, gebruikt worden voor audits en scholing.

Met uw toestemming kunnen uw gegevens gebruikt worden voor multidisciplinair overleg met huisarts, diëtiste, etc.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. De gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Zie ook Wet op de Geneeskundige behandelovereenkomst voor meer toelichting op uw en onze rechten en plichten.

Momenteel gebruiken we Google Analytics om het publiek van de website te analyseren en onze inhoud te verbeteren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld van Google Analytics. Ga hier voor meer informatie over het privacybeleid met betrekking tot Google Analytics, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en