skip to Main Content
| 06 - 116 280 66

Voorwaarden fysiotherapie/sportmassage (onderaan de voorwaarden van de trainingen)

Artikel 1 Definities:

Ondernemer

natuurlijke of rechtspersoon die namens happy life fysiotherapie & coaching de overeenkomst sluit betreffende dienstverlening die door de betreffende organisatie wordt aangeboden.

Patiënt

natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot dienstverlening

Dienstverlening

een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst

Artikel 2 Gegevens opnamen:

Patiënt/zorgvrager verstrekt de juiste gegevens en gaat akkoord met het opnemen van de persoonsgegevens in met elektronische patiëntendossier.

Artikel 3 Verplichtingen van de Ondernemer

1. Indien de Ondernemer gebruikmaakt van de diensten van fysiotherapeuten/sportmasseurs, staat hij ervoor in dat de fysiotherapeuten en/of sportmasseurs over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

Artikel 4 Verplichtingen van de Consument

1. De consument is verplicht de juiste gegevens te verstrekken aan de ondernemer

2. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
3. De Consument dient een medische contra-indicatie voor fysiotherapie/sportmassage te melden aan de Ondernemer.

4. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

5. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
6. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.
7. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

8. de Consument is verplicht zijn betalingsvoorwaarden te voldoen zoals in artikel 5 gemeld.

Artikel 5 betaling:

Indien zorgverzekeraar de behandelingen niet of niet volledig vergoedt, is de patiënt verplicht de behandeling binnen 10 dagen te betalen aan happy life, fysiotherapie & coaching. De tarieven van de behandelingen zullen digitaal op de site terug te vinden zijn.

Indien uw zorgverzekeraar een verwijzing verwacht bij behandeling aan huis en u geen verwijzing heeft voor fysiotherapie aan huis, zult u zelf de de behandeling moeten betalen en declareren bij uw zorgverzekeraar.

Behandelingen sportmassage kunnen niet gedeclareerd worden aan de zorg verzekeraar en zullen binnen 10 dagen na de behandeling betaald worden aan happy life fysiotherapie en coaching.

Indien er niet binnen 10 dagen na de behandeling is betaald heeft happy life fysiotherapie & coaching het recht om wettelijke rente in rekening te brengen.

De factuur voor de behandeling wordt digitaal beschikbaar gesteld, indien per post gewenst,  worden er administratie kosten in rekening gebracht.

Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, door het niet verstrekken van de juiste gegevens van de consument of het niet juist opvolgen van de instructies door de consument, tenzij hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 7 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De patiënt dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de patiënt de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in te dienen, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de patiënt zijn rechten ter zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 8 Geschillencommissie

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 7 b de Ondernemer heeft ingediend.
3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van rekeningen en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 9 Wijzigingsbeding

De ondernemer is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

Artikel 10 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard,  is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

 

Voorwaarden personal training, small group training en groepslessen

Voorwaarden training

Artikel 1 Definities:

Ondernemer

natuurlijke of rechtspersoon die namens happy life fysiotherapie & coaching de overeenkomst sluit betreffende dienstverlening die door de betreffende organisatie wordt aangeboden.

Consument

natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot dienstverlening

Dienstverlening

een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst

Overeenkomst

Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument ter zake van dienstverlening

Artikel 2 Toepasbaarheid

Door het aangaan van een abonnement gaat u akkoord met de voorwaarden van happy life, fysiotherapie & coaching. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten betreffende de aangebonden diensten, die tussen ondernemer en de consument worden gesloten.

Indien u een strippenkaart (een aantal trainingssessies) afneemt, heeft de strippenkaart een geldigheid van 1 jaar. Na 1 jaar verloopt u tegoed van de betreffende trainingssessies. Bij een strippenkaart is er geen sprake van een abonnement. Wanneer u een nieuwe strippenkaart wilt kunt een een nieuwe strippenkaart aanschaffen.

Artikel 3 het aanbod

1. De Ondernemer brengt het aanbod t.a.v. training schriftelijk of elektronisch uit. Het aanbod is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Als de Ondernemer geen termijn voor de aanvaarding heeft gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht.

Het aanbod omvat ten minste:
– de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
– de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
– de dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
– de kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
– op welk moment de Ondernemer de kosten op grond van artikel 7 jaarlijks kan verhogen;
– de wijze van betaling en de betalingstermijn;
– de periode van de Overeenkomst en de daarbij behorende opzegtermijn of, in geval van een strippenkaart,
de geldigheidsduur en;
het (huishoudelijk) reglement.
3. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
4. Bij het aanbod worden de algemene voorwaarden digitaal beschikbaar gesteld, op zo’n manier dat de Consument daarvan kennis heeft kunnen nemen en ze heeft kunnen bewaren.

Artikel 4 de overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 bedenktijd

1. Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Dit herroepingsrecht eindigt op het moment dat de consument eerder gebruikmaakt van de faciliteiten/diensten van de ondernemer.

2. Voor Overeenkomsten die op afstand zijn gesloten (zoals via de website van de Ondernemer) geldt een bedenktijd van tien kalenderdagen. De consument heeft gedurende deze termijn de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te herroepen. Als de consument/klant, op eigen verzoek, tijdens de bedenktijd gebruikmaakt van de diensten van de ondernemer en hij maakt vervolgens gebruik van zijn herroepings- recht, dan is de consument/klant een evenredige vergoeding verschuldigd voor de periode waarin hij gebruik heeft gemaakt van de diensten van de ondernemer.

Artikel 6 Duur en beëindiging

1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
– een overeenkomst van 3 maanden of minder en;
– een overeenkomst van langere duur.
Als de consument een overeenkomst voor 1 jaar of korter wil opzeggen, dan moet hij dit – tenzij anders overeengekomen – doen tegen het einde van de abonnementsduur, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als de Consument niet tijdig opzegt, dan loopt de Overeenkomst na de overeen gekomen periode voor onbepaalde tijd door. De Consument kan een overeenkomst voor onbepaalde tijd te allen tijde opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

2. Als de Overeenkomst wordt gesloten voor een langere duur dan 1 jaar, dan heeft de Consument na 1 jaar de mogelijkheid de Overeenkomst op te zeggen met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

3. De Consument mag de Overeenkomst gedurende de looptijd opzeggen als:
– de Consument (bij voorkeur) Schriftelijk aantoonbaar een ander woonadres krijgt en het – als gevolg van de toegenomen reist tijd – voor de Consument niet meer mogelijk is om gebruik te maken van de dienstverlening. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
-het voor de Consument als gevolg van een, op het moment van opzegging, aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de dienstverlening.
De opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. In geval van een opzegging op grond van een aantoonbare blessure en/of ziekte, vangt de opzegtermijn aan op het moment van opzegging onder gelijktijdige overlegging van de bescheiden (verklaring arts of andere erkende specialist) waaruit ten minste blijkt dat Consument door een blessure en/of ziekte niet in staat is te sporten.
4. De Consument moet de Overeenkomst Schriftelijk opzeggen.
5. Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te her berekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare abonnementsbijdrage en/of inschrijfgeld.

6. Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Consument een bevriezingsmogelijkheid. Als de Consument gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de dienstverlening als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht. Dit laat onverlet dat Ondernemer gerechtigd is hiervoor redelijke administratiekosten in rekening te brengen bij Consument.

7. De Ondernemer mag de Overeenkomst tussentijds en met onmiddellijke ingang opzeggen indien:
– de Consument een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;

– de Consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer.
De Ondernemer betaalt het resterende abonnementsgeld in deze gevallen niet terug. Dit staat los van de eventuele verplichting van Consument tot vergoeding van de aan hem verwijtbare schade.

8. Indien de Ondernemer zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

9. Strippenkaart valt niet onder abonnementen er is geen opzeg termijn van toepassing. Restitutie van strippenkaart is niet mogelijk.

Artikel 7 Prijs en prijswijzigingen

1. Het abonnementsgeld wordt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst overeengekomen.
2. De Ondernemer maakt eventuele prijsverhogingen 4 weken voorafgaand genoegzaam bekend.

3. In het geval van een prijsverhoging, heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking van die verhoging door Ondernemer te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties of op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals een btw-verhoging, tenzij een dergelijke prijsverhoging door Ondernemer bekend wordt gemaakt binnen 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst. In dat laatste geval heeft Consument tot 3 maanden na totstandkoming Overeenkomst het recht tot ontbinding. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld dat ziet op de periode na de ontbinding, wordt dan door Ondernemer terugbetaald. Het door Consument verschuldigde abonnementsgeld wordt dan wel her berekend naar de feitelijke abonnementsperiode.

5. ondernemer heeft het recht indien de behandeling/training op een buiten locatie plaats vindt om de reiskosten en parkeerkosten in rekening te brengen aan de consument.

6. indien er een (digitaal) factuur wordt gestuurd, wordt er geen administratie kosten gerekend, indien de factuur per post wordt gestuurd worden er administratie kosten doorberekend.

Artikel 8 Verplichtingen van de Ondernemer

De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

3. Indien de Ondernemer gebruik maakt van de diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij ervoor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

Artikel 9 Verplichtingen van de Consument

1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Training te melden aan de Ondernemer.

3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.

4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde ruimtes.
6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10 huis reglement

Het huishoudelijk reglement is zo geformuleerd om uw bezoek om te sporten en/of te trainen, zo prettig mogelijk te laten verlopen.

De sporter

• Deelname aan trainingen en gebruikmaking van onze apparatuur gebeurt op eigen verantwoordelijkheid.
• Voor aanvang van het eerste gebruik van de apparatuur dient u, voor uw eigen bescherming, minimaal twee afspraken te maken met een instructeur.

• De cardio-apparatuur mag gedurende drukke tijden (wanneer alle apparaten van één soort bezet zijn) per apparaat niet langer dan 15 minuten aaneengesloten worden gebruikt.
• U dient ieder apparaat schoon en droog achter te laten voor de leden die erna komen.
• Indien de groepsles begonnen is, mag men de groepsleszaal niet meer betreden.
• Deelnemers aan de groepsles mogen de zaal, buiten calamiteiten om, niet vroegtijdig verlaten.
• Het gebruik van een smartphone/telefoon (o.a. voor bellen en het maken van beeld en audio-opnamen) is niet toegestaan in de trainingsruimte. Mobiele audioapparatuur, om muziek te luisteren, is wel toegestaan.

Waardevolle spullen, kleding, schoenen en handdoek

• Het dragen van sportkleding is verplicht.
• Het sporten met ontbloot bovenlichaam, gerafelde, gescheurde of onwelriekende kleding is niet toegestaan.
• Het dragen van hemdjes of singlets is alleen toegestaan in de groepsleszaal.
• Het dragen van hoofddeksels is niet toegestaan.
• U dient kleding en/of waardevolle spullen tijdens de training veilig op te bergen.
• Het te dragen schoeisel dient voorzien te zijn van een niet-afgevende rubber (bij voorkeur geen zwarte) zool. Straatschoeisel of buiten gedragen sportschoenen zijn verboden.
• Het gebruik van een handdoek bij iedere activiteit is verplicht, dit geldt ook voor na het sporten in het bar/restaurantgedeelte.
• De directie is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal en ongevallen in en om het fitnesscentrum/sportzaal of trainingslocatie

Drank, etenswaren en huisdieren
• Het nuttigen van etenswaren is alleen in het bar/restaurantgedeelte toegestaan, niet in de zaal.

• Alleen drink flesjes met een afsluitbare dop zoals een bidon zijn toegestaan tijdens een training.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.

Indien training op een externe locatie plaats vindt kunnen er extra huisregels van deze locatie van toepassing zijn. Extra kosten van deze locatie komen voor rekening van de consument niet voor de ondernemer.

Het in strijd handelen met deze regels kan intrekking van het lidmaatschap tot gevolg hebben, zonder restitutie van lidmaatschapsgeld.

Artikel 11 Tussentijdse wijzigingen

1. De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden. De Ondernemer zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van tevoren op genoegzame wijze aankondigen.

2. Bij wijzigingen, zoals bedoeld in lid 1, ten nadele van de Consument heeft de Consument gedurende 4 weken na de aankondiging, het recht om het abonnement zonder opzegtermijn te beëindigen, tenzij de wijziging een beëindiging niet rechtvaardigt. Indien voornoemde opzegging gerechtvaardigd is, wordt het vooruitbetaalde abonnementsgeld terugbetaald.

Artikel 12 Betaling

1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
2. Bij niet tijdige betaling is de Consument in verzuim nadat hij daar door de Ondernemer schriftelijk op is gewezen en alsnog de mogelijkheid heeft gekregen het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.

3. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5 BW in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument de toegang tot de faciliteiten te weigeren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

1. De Ondernemer is tegenover de Consument aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, door het niet verstrekken van de juiste gegevens van de consument of het niet juist opvolgen van de instructies door de consument, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is onrechtmatig handelen van Ondernemer.

2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag.

3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14 Klachten

1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure.
2. De Consument dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd – bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.

3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument zijn rechten ter zake verliest.
4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen vier weken – gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 Geschillencommissie

1. Geschillen tussen de Ondernemer en de Consument die betrekking hebben op:
– de totstandkoming van de Overeenkomst of,
– de uitvoering van de Overeenkomst,
kunnen zowel door de Consument als door de Ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie

2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, als de Consument zijn klacht eerst volledig en duidelijk omschreven overeenkomstig Artikel 14 b de Ondernemer heeft ingediend.
3. Een geschil dient uiterlijk binnen 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indien de bij de geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt. Het geschil wordt schriftelijk aanhangig gemaakt onder vermelding van de naam van de Consument en de Ondernemer, een duidelijke en volledige omschrijving van het geschil en overlegging van eventuele bewijsmiddelen.

4. Wanneer de Consument een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de Ondernemer aan deze keuze gebonden. Als de Ondernemer een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de Consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De Ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.

5. Geschillen die betrekking hebben op de niet-betaling van het abonnementsgeld en waaraan geen inhoudelijke klacht ten grondslag ligt, of betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte worden bij uitsluiting van Geschillencommissie beslecht door de rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

7. De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 16 Wijzigingsbeding

De ondernemer is gerechtigd de algemene leveringsvoorwaarden, in overleg met de Consumentenbond, te wijzigen of aan te vullen. Bij wijzigingen wordt de Consument op voorhand te kennen gegeven waar deze op ziet en wordt hij in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. De Ondernemer informeert de Consument minimaal twee maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Als de Consument de overeenkomst wil opzeggen naar aanleiding van de wijziging, dan moet hij dit minimaal een maand voor de ingangsdatum doen. De opzegging gaat een maand na ontvangst van de opzegging door de Ondernemer in.

Artikel 17 Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

 

Let op! het pand is beveiligd.

Bij het betreden van het pand passeert u een videodeurbel. Deze is door de pand eigenaar opgehangen voor uw en onze veiligheid. Bij het betreden van het pand bent u in beeld van de camera. Deze camera neemt op bij beweging. De data wordt door de verhuurder niet bewaard!!

Er kunnen geen rechten ontleent worden aan informatie op de website. Wij proberen u zo transparant mogelijk te informeren. De informatie op de website is niet beïnvloed door geld of investeringen van derde.  De informatie die wij verstekken is gebaseerd op literatuur, kennis en huidige inzichten die wij in de loop van der tijd hebben verkregen. De content op de website is niet beïnvloed door derden. Er zijn geen advertenties gekoppeld aan de website.

 

Voorwaarden zijn geschreven in 2018 en juridische gecontroleerd.